Category Archives: Св. Григорий Палама

За необходимостта от изповед

Словото на учението, което ни наставлява в пътя за спасение на душите ни, прилича на семе. И така, както земеделците първом орат земята с рало и след това хвърлят семето, така и ние трябва първо да обработим и подготвим себе си, за да приемем в нас небесното семе, т.е. словото на духовното домостроителство. Ние обаче не сме бездушни и безчувствени ниви, тъй че само от други да бъдем обработвани и засявани. Ние сме земя одушевена и разумна и трябва сами да подготвяме себе си чрез покаянието.

Начало на покаянието и на духовната обработка е това, което доброволно правели пристъпващите към Иоановото кръщение, за което ни говори Евангелието: „Тогава Иерусалим и цяла Иудея и цяла Иорданска околност излизаха при него и се кръщаваха… в река Йордан, като изповядваха греховете си” /Мат.3:5-6/. Така че изповедта на нашите грехове е началото на обработката на душите ни, начало на покаянието и на подготовката ни да приемем в нас спасителното семе на Божието слово. Затова се извършва и земната оран, защото така се изтръгват от земята сухите корени и тя е готова да приеме полезните растения и семена. Същото прави и изповедта за разумната нива – нивата на сърцата ни. Изорава я, изважда из недрата и лукавите страсти, скрити в дълбочина и я прави готова да приеме светите зърна, които да покълнат и да дадат добрия плод на добродетелите. Защото както земята след Адамовото престъпление, започна да ражда тръни и други непотребни растения /Бит.3:18/, така и сърцето ни не престава да ражда помисли и болезнените страсти на злото, както и всички грехове, произлизащи от тях.

Заради това, братя, необходимо е всеки от вас да има свой духовен отец, да пристъпва към него с вяра, да се смирява пред него и да му изповядва всяко зло, което се таи в сърцето. Необходимо е да приемате душевно лечение от духовник, за да изтръгнете от душите си тръните и бурените на греховете, които сами отгледахте чрез нехаен и немарлив живот. Слушайки с готовност словата на Светия Дух, трябва да се убедите в съветите и наставленията на духовните отци, за полза на всички, и чрез свещеническото опрощение и благословение да се примирите с Онзи, Който по безграничното море на Своето човеколюбие, сведе небесата, слезе и предаде думи за живот вечен и семе за спасение в сърцата на тези, които имат послушание към Него. Нека никой от вас да не стои далеч от Тайнството на Изповедта, което е начало на покаянието. Защото как ще върви напред и как ще напредне в доброто, ако не започне от самото начало на добродетелите?

Без изповед и без покаяние, както казахме, не си достоен да приемеш дори свята дума . А как тогава ще приемеш в себе си Тялото и Кръвта на Христос, ако първом не се очистиш чрез Изповедта и покаянието, в съответствие на греховете ти?…