† The Nativity of Christ 2015

Photos: Dobrina Lazarova