Daily Archives: 05.10.2019

Църквата и медиите – съработничество във вярата за полза на обществото

Средствата за масова инфорамция (СМИ) играят важна роля в съвременното общество. Те са призвани да поднасят на широките слоеве от обществото коректна и своевременна информация за важни събития от областта на политиката, обществените процеси, културата, традициите, спорта, в това число и от областта на църковния живот и православната вяра, да ориентират хората за случващото се в света и днешната реалност.

Но СМИ не са само източник на информация, а и силен и важен инструмент за формиране на обществено съзнание, обществените нагласи, нравствените устои и светогледа на личността. Ето защо те носят отговорността не само да се придържат към истината и проверените факти, но и да се съобразяват с определени нравствени принципи, заложени в етичния кодекс на журналистиката и личната човешка съвест.

Основополагащите принципи и закони на съвременното демократично общество гарантират на журналистите право на свобода на изразяване, достъп до информация и безопасност при изпълняване на служебните задължения, но медиите и работещите в тях имат както свободи, така и отговорности, както права, така и задължения.

Медиите са призвани да предоставят на гражданите точна, вярна, обективна и проверена информация от достоверни източници, коментари и анализи, почиваща върху неизопачени факти, да представят различни мнения и гледни точки. Но същевременно, търсейки и защитавайки обществения интерес, са длъжни да съблюдават неприкосновеността на личния живот на всеки, да се отнасят с уважение към човешкото достойнство на всеки гражданин, да се въздържат от разпространението на материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насили, жестокост и всякаква форма на дискриминация въз основа на расова, етническа, религиозна принадлежност, да се придържат към добрия тон и благоприличие.

Ние, като свещенослужители и архиереи на Църквата, отчитаме важната роля на медиите в съвременното общество, зачитаме свободите им и гледаме на тях с подобаващо уважение. Същевременно, като пастири, чиято основна грижа е спасението на всяка човешка душа, имаме разбирането, че поднасянето на информация на зрителите, слушателите и читателите трябва да се основава на строго придържане към Истината и Правдата, на грижата за нравственото състояние на отделната личност и обществото като цяло. А това предполага представянето на положителни примери на високонравствени личност, на добри инициативи, повдигащи морала и подсилващи вярата, надеждата, милосърдието и човеколюбието между хората, както и борбата срещу разпространението на злото, неправдата, лъжата в обществото.

Църквата е призвана да способства за установяване на социалната справедливост, защита правата и свободите, мира и съгласието между хората, недопускане на екстремизъм, напрежение между различни прослойки в обществото, за запазване на традиционните за страната ни православни нравствени ценности и традиции.

Поради просветителската мисия, която Църквата има в обществото, Тя би била силно подпомогната в изпълнението й, ако има съмишленик и сътрудник в лицето на светските средства за масова инфорамция, с техните многобройни зрители, слушатели и читатели, които могат да предадат Нейното послание до най-широка аудитория, в различни слоеве на обществото, далече, отвъд стените на храма и църковния амвон.

Свещенослужителите и миряните на БПЦ трябва да се отнасят с подобаващо внимание към светските медии и при благословение от страна на епархийския митрополит да им съдействат съобразно целите на просветителската мисия на Църквата, за да се пробужда и удовлетворява интересът на широката общественост към живота на Църквата и църковните събития, както и за популяризирането на различни страни от християнската история, култура и традиции.…