Daily Archives: 02.04.2019

Иво Янев – Грижи за деца и млади хора с нарушено здравословно състояние в Свещеното Писание

/Случаи на свръхестествено изцеление и възкресяване/

Свещеното Писание на Стария и Новия Завет не трябва да се възприема като своеобразен сборник по медицина или като наръчник за видовете тежки заболявания в древността. Тяхното споменаване е с цел да се подчертае силата и любовта на Бога, Който по чудодеен, свръхестествен начин не само изцерява, но и възкресява от мъртвите. Именно тези чудеса, които и днес не могат да се обяснят по пътя на научните доказателства, уверяват християните в истинността на вярата им във Възкръсналия от мъртвите Син Божий Господ Иисус Христос. Вярата в Спасителното дело и Изкупителната жертва на Богочовека Иисус Христос и съответно обещанието за „бъдещите блага“ в Царството Небесно са „крайъгълният камък“ на Христовото учение, респективно на Църквата. В този смисъл всички чудеса на изцеляване и възкресяване, засвидетелствувани в Свещ. Писание служат единствено за укрепване на вярата.

В библеския текст повечето човешки болести не са упоменати с медицинските си наименования и не са представени като диагноза. Днес тези болести почти не се срещат, но лекарите, благодарение на сравнително точното им описание в Библията, успяват да ги идентифицират, дори и да проследят стадиите им на развитие. Така се стигна до извода, че някои от тях са известни днес, но под друго име.*

В Св. Писание страданието и болестта са пряко свързани с духовния живот на човека. Според учението на Църквата те са последица от лични грехове, или по Божия воля допущение с оглед на Домостроителния план. Още в библейския разказ за Грехопадението се вижда, че първата човешка двока – Адам и Ева, след като съгрешили спрямо Бога, познали за първи път чувствата на несигурност, страх и болка /Бит. 3:16-17/. Израилевият Бог уверява св. прор. Мосе след чудното избавление на евреите от египетски плен, че народите, които Му се подчиняват и спазват Неговите заповеди, няма да бъдат поразявани с болести: „Ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и правиш каквото е угодно пред очите Му, и се вслушваш в заповедите Му, и пазиш всичките му наредби, няма да ти напратя ни една от болестите, които напратих на Египет; защото Аз съм Господ (Бог твой), целител твой“ (Изх. 15:26).

Страданието е последица от духовното заболяване на отделния човек или на цялото общество. Бог винаги дава възможност на грешния и болния за покаяние и оттам за изцеление. Второто в повечето случаи става посредством чудо, което цели да припомни на излекувания, че единствено на Бога трябва да се уповава. В Свещ. Писание са засвидетелствани редица случаи на „припомняне“ Кой всъщност е истинският Бог – Единственият и Вечносъществуващият (срв. Изх. 3:14).

Не са много описаните случаи в Стария Завет на възкресяване на починали поради тежко заболяване или след инцидент. Такива са засвидетелствани по време на излизането на богоизбрания народ от земите на Египет и в пророческото служение на старозаветните Божии пратеници – Илия (3 Царств.…